Tây Ninh thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng phát triển

Là địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Tây Ninh có vị trí thuận lợi và lợi thế phát triển cả về công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ.
nguồn Nhân Dân